Arbetsgivare

Samverkan arbetsliv + skola = sant

Morgondagens medarbetare, företagare, kunder och innovatörer finns idag i skolan och elevernas syn på yrkesval och arbetsliv beror mycket på de personer och miljöer de möter. Genom att som arbetsplats samverka med skolan kan ni vara med och påverka hur framtidens arbetsliv ska se ut för dagens unga.

Vi vet att många arbetsplatser och företag har förstått att en insats för den unga generationen ger mycket tillbaka, både på kort och lång sikt, och vill därför skapa fler kontaktytor för arbetslivet och skolan. Vi vänder oss till såväl offentlig sektor som det privata näringslivet med målgruppen HR-chefer, VD:ar, personer inom CSR (Corporate Social Responsibility) och Employer Branding i fokus.

Hur vill ni att samverkan med skolan ska se ut? Vi erbjuder hjälp med såväl processtöd för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv som konkreta tips och råd om hur ni som företag på bästa sätt tar emot elever och studenter på er arbetsplats. Vi hjälper också till med för- och efterarbetet kring elevens tid hos er samt ger er kontinuerligt stöd längs vägen.

Kontakta oss och berätta hur ni vill samverka med skolan.


Goda exempel

Nedan följer några goda exempel på projekt som har arbetat med samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

Yrkesambassadörer och Jobbskuggning under Sjumilaskolans framtidsvecka

Sjumilaskolans framtidsvecka ”Mitt Liv, Mitt val” var ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv och Sjumilaskolan som syftade till att eleverna skulle få möjlighet att bli bättre rustade för att göra medvetna, välgrundade och individuella val kring sin framtid. Under en dag fick eleverna träffa olika yrkesambassadörer samt jobbskugga en arbetsplats för att få en ökad kännedom om olika branscher och hur arbetslivets möjligheter och behov ser ut nu och i framtiden.

Under framtidsveckan arbetade GR Skola Arbetsliv tillsammans med skolans arbetslag och studie och -yrkesvägledare med olika elevaktiviteter och kompetensutveckling kring digitalt lärande. Arbetet skedde i samarbete med Webbstjärnan, en webbaserad utbildning där elever och lärare får lära sig mer om hur Internet fungerar. Bland annat hade eleverna under jobbskuggningen till uppgift att dokumentera ”en dag på jobbet” för att sedan redovisa via en praktikblogg.

Läs här vad Svenskt Näringsliv skriver om GR Skola Arbetslivs samverkan med Sjumilaskolan.

 

ABF Vux/ Barn- och fritidsprogrammet – med sikte på högskolan och med människan i fokus

På den nya utbildningen ABF VUX/ Barn- och fritidsprogrammet med social inriktning studerar elever som planerar att gå vidare till högskolestudier inom områden som polis, kriminalvård, pedagogik och psykolog. För att väcka deras tankar kring vilka valmöjligheter som finns och för att göra dem bättre rustade inför kommande studieval fick de som en start på ett samverkansprojekt möjlighet att träffa ambassadörer för flera av yrkesområdena.

Genom rundabordssamtal med yrkesambassadörerna gavs studenterna möjlighet att komma fram till vilka yrken de tyckte var intressanta och som var mest aktuella för deras utbildning. Därefter följde två halvdagar med jobbskuggning av samma yrken.

Projektet arrangeras tillsammans GR skola arbetsliv och ABFs uppdragsledare och lärare, projektet kommer att avslutas 2015 då studenterna även kommer att få jobba med skarpa case/uppdrag från arbetslivet för att sedan utvärdera hela projektperioden genom workshops.

 

Öckerös framtid

Istället för en traditionell praktikvecka arbetade Brattebergsskolan att arbeta med en temavecka kring skola och arbetsliv. GR skola arbetsliv arbetade tillsammans med en projektgrupp bestående av näringslivschef, rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare på Brattebergsskolan. Genom gemensam planering av det övergripande arbetet för samverkan med det lokala näringslivet var tanken att ge eleverna en möjlighet att upptäcka och utforska olika yrkesområden. Första dagen arrangerades olika stationer där eleverna fick arbeta med saker som framtid/drömmar, valkompetens och jobbmöjligheter. Därefter fick de genom rundabordssamtal träffa yrkesambassadörer samt göra studiebesök på några av Öckerös större företag.

 

 


Praktiksamordning

Att som arbetsplats ta emot elever från skolan ger inte bara de unga en möjlighet att prova på ert yrke och se hur arbetsplatsen fungerar, ni får också en möjlighet att beskriva er yrkesroll och den bransch ni verkar i. Det kan vara ett sätt att stärka bilden av företaget och sprida kunskap om branschen, men kan även ses som en långsiktig rekrytering och vara ett tillfälle att hitta sommarjobbare. Möjligheten att dessutom få in ungdomars perspektiv på arbetsplatsen och företaget kan både ge nya idéer och inspirera nuvarande medarbetare.

Eftersom framtidens arbetsmarknad tenderar att sakna en mängd kompetenser strävar vi kontinuerligt efter att hitta praktikplatser med bredd. Olika praktikformer kräver dessutom olika innehåll och förberedelser, vi har därför listat förslag på hur ni som arbetsplats kan tänka kring att ta emot en elev eller student från respektive utbildningsform.

 

Grundskolan

Praktik i grundskolan pågår vanligtvis under en eller två veckor och är ofta en elevs första kontakt med arbetslivet. Syftet är att förstå vilka möjligheter och olika yrken som finns och hur en arbetsplats fungerar. Det kan även stärka självkänslan och skapa motivation genom att eleven ges möjlighet att ta ansvar och visa färdigheter utöver det som vanligtvis görs i skolan. Praktiken ger också eleven en hjälp på vägen inför sitt val till gymnasiet och kan även leda till sommarjobb på arbetsplatsen.

Inför praktiken

Förbered er genom att utse en handledare som ska ta emot eleven, det är dock skolans ansvar att kontakta arbetsplatsen och inte tvärtom, lista gärna även konkreta arbetsuppgifter som eleven kan göra under sin tid hos er. Gå igenom de arbetsmiljöregler som gäller för personer under 18 år och ordna praktiska saker som arbetsplats och kläder. Informera även samtliga på arbetsplatsen om att eleven kommer.

Under praktiken

Handledaren bör första dagen ha ett introduktionssamtal med eleven där ni tillsammans går igenom vilka förväntningar som finns och vilka regler som gäller. Introducera arbetsplatsen och anpassa arbetsuppgifterna efter elevens ålder. Stäm emellanåt av med eleven om hur arbetet går.

Efter praktiken

Avsluta praktiken med ett samtal där ni tillsammans går igenom hur praktiken har varit. Ge eleven ett intyg som kan användas som referens för exempelvis sommarjobb.

 

Gymnasiet APL

För samtliga nationella gymnasieprogram med yrkesinriktning är minst 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL) obligatoriskt. För gymnasiesärskolans nationella program gäller minst 22 veckors APL. I gymnasiet har eleverna redan en viss kunskap om den bransch de valt att utbilda sig inom och kan därför ofta snabbt sätta sig in i uppgifterna de tilldelas på arbetsplatsen, något ni som arbetsplats kan ha stor nytta av.

Inför APL i gymnasiet

För att APL-perioden ska bli så bra som möjligt för både er och eleven är det viktigt att ni är väl förberedda. Utse en lämplig handledare som kontaktar eleven innan sin tid hos er och tänk igenom vilka mål ni har med elevens APL. Handledaren behöver inte vara den som sedan arbetar med eleven.

Gå igenom de arbetsmiljöregler som gäller för personer under 18 år och lista gärna konkreta arbetsuppgifter som eleven kan informeras av i exempelvis ett välkomstbrev. Det är även viktigt att ordna praktiska saker som eventuell arbetsplats och kläder till eleven samt att alla på arbetsplatsen meddelas om att eleven kommer.

Under APL i gymnasiet

Introducera arbetsplatsen och medarbetarna för eleven första dagen och gå igenom vilka förväntningar ni har och vad som ska göras under perioden. Berätta om hur viktigt det är att passa tider och sköta sitt arbete. Variera arbetsuppgifterna efter skolans mål och ge eleven ansvar för att få känna att det han eller hon gör är viktigt. Uppmuntra eleven att dokumentera sitt arbete genom tillexempel loggbok eller foto som sedan kan användas för uppföljning och redovisning av APL-perioden. Låt arbetet ta tid och stäm av emellanåt hur det går.

Efter APL i gymnasiet

Avsluta APL-perioden med att gå igenom med eleven hur tiden hos er har varit, vad han eller hon har lärt sig, om något kunde ha gjorts bättre och även vad ni själva har fått för nya kunskaper. Ge gärna eleven ett intyg på sin praktik som kan användas som referens samt eventuellt en liten present från företaget. Meddela även skolan hur det har gått, det är läraren som sätter betyg men arbetsplatsen ska bidra med bedömningsunderlag. Håll kontakten med skolan för ett fortsatt gott samarbete.

 

Gymnasiet lärling

Lärlingsutbildningen ska ge eleven en grundläggande yrkesutbildning med samma behörighetsregler, kunskapskrav och mål som för utbildning som bedrivs på skola.

En lärlingselev tillbringar minst halva utbildningstiden på arbetsplatsen. Där ska eleven tilldelas en lämplig handledare som ansvarar för lärandet och den yrkesmässiga utvecklingen. Genom att ta emot en lärling på er arbetsplats får ni möjlighet att såväl bygga relationer som kan leda till rekryteringar som att vara med och kvalitetssäkra utbildningen för branschen.

Inför lärlingstiden

För att lärlingstiden ska bli så bra som möjligt för eleven och för er som arbetsplats är det viktigt att vara förberedda. Huvudmannen ska se till att ett utbildningskontrakt mellan arbetsplats och elev upprättas. Utse en handledare som kontaktar eleven i god tid innan sin tid hos er och tänk igenom vilka mål ni har med lärlingstiden utefter de krav som finns från skolan. Handledaren och elevens lärare lägger tillsammans upp utbildningen på arbetsplatsen. Gå igenom de arbetsmiljöregler som gäller för personer under 18 år och se till att eventuell arbetsplats och kläder finns till eleven. Informera även samtliga på arbetsplatsen om att lärlingen kommer.

Under lärlingstiden

Lärlingen ska vara en del av personalen och jobba efter de förutsättningar vad gäller såväl regler som arbetstid som finns hos er. Introducera arbetsplatsen och medarbetarna för eleven första dagen och gå igenom vilka förväntningar ni har och vad som ska göras under lärlingsperioden. Berätta om hur viktigt det är att passa tider och sköta sitt arbete. Variera arbetsuppgifterna utefter skolans mål och låt eleven få ansvar för att känna att det han eller hon gör är viktigt. Låt arbetet ta tid och stäm av med eleven emellanåt hur det går. Ju längre tiden går desto högre förväntningar kan ni ha på eleven. Skolan kommer regelbundet att följa upp elevens utveckling.

Efter lärlingstiden

Avsluta lärlingsperioden med att gå igenom hur tiden hos er har varit, vad han eller hon har lärt sig, om något kunde ha gjorts bättre samt vad ni själva har fått för nya kunskaper. Ge gärna eleven ett intyg på sin lärlingstid som kan användas som referens. Meddela även skolan hur det har gått och håll kontakten med skolan för ett fortsatt gott samarbete. Håll även kontakt med eleven om denne kan vara aktuell för en eventuell anställning på arbetsplatsen efter avslutad utbildning.

 

Vuxenutbildning APL

Inom vuxenutbildning kan arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekomma i vissa kurser eller delar av kurser.  Antal veckor är inte reglerat utan skiljer sig mellan utbildningar.

Inför APL i vuxenutbildning

För att APL-perioden ska bli så bra som möjligt för både er och eleven är det viktigt att ni är väl förberedda. Utse en lämplig handledare som kontaktar eleven i god tid innan sin tid hos er och tänk igenom vilka mål ni har med elevens APL. Lista gärna konkreta arbetsuppgifter som eleven kan informeras av i exempelvis ett välkomstbrev. Det är även viktigt att ordna praktiska saker som eventuell arbetsplats och kläder till eleven samt att alla på arbetsplatsen informeras om att eleven kommer.

Under APL i vuxenutbildning

Introducera arbetsplatsen och medarbetarna för eleven första dagen och gå igenom vilka förväntningar ni har samt vad som ska göras under perioden. Berätta om hur viktigt det är att passa tider och sköta sitt arbete. Variera arbetsuppgifterna utefter skolans mål och låt eleven få ansvar för att känna att det han eller hon gör är viktigt. Uppmuntra eleven att dokumentera sitt arbete genom tillexempel loggbok eller foto som sedan kan användas för uppföljning och redovisning av APL-perioden. Låt arbetet ta tid och stäm av med eleven emellanåt hur det går. Informera även elevens lärare om det vid kontakten med skolan.

Efter APL i vuxenutbildning

Avsluta APL-perioden med att gå igenom med eleven hur tiden hos er har varit, vad han eller hon har lärt sig, om något kunde ha gjorts bättre och även vad ni själva har fått för nya kunskaper. Ge gärna eleven ett intyg på sin praktik som kan användas som referens och organisera gärna en avslutning för studenten för att visa att tiden på arbetsplatsen varit uppskattad. Meddela även skolan hur det har gått, det är läraren som sätter betyg men arbetsplatsen ska bidra med bedömningsunderlag. Håll kontakten med skolan för ett fortsatt gott samarbete.

 

Lärling i vuxenutbildning

Lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen ska ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Utbildningsanordnaren ska ha ett nära samarbete med arbetsplatsen där eleven betraktas som anställd och med stöd av en handledare genomför minst 70% av sin utbildning. Genom att ta emot en lärling på er arbetsplats får ni möjlighet att såväl bygga relationer som kan leda till rekryteringar som att vara med och kvalitetssäkra utbildningen för branschen.

Inför lärlingstiden inom vuxenutbildning

För att lärlingstiden ska bli så bra som möjligt för både er och eleven är det viktigt att vara väl förberedda. Utse en handledare som kontaktar eleven i god tid innan sin tid hos er och tänk igenom vilka mål ni har med lärlingstiden. Handledaren och elevens lärare lägger tillsammans upp utbildningen på arbetsplatsen. Se till att eventuell arbetsplats och kläder finns till eleven och informera samtliga på arbetsplatsen om att lärlingen kommer.

Under lärlingstiden i vuxenutbildning

Lärlingen ska vara en del av personalen och jobba efter de förutsättningar vad gäller såväl regler som arbetstid som finns där. Introducera arbetsplatsen och medarbetarna för eleven första dagen och gå igenom vilka förväntningar ni har och vad som ska göras under lärlingsperioden. Berätta om hur viktigt det är att passa tider och sköta sitt arbete. Variera arbetsuppgifterna utefter skolans mål och låt eleven få ansvar för att känna att det han eller hon gör är viktigt. Låt arbetet ta tid och stäm av med eleven emellanåt hur det går. Ju längre tiden går desto högre förväntningar kan ni ha på eleven. Skolan kommer regelbundet att följa upp elevens utveckling.

Efter lärlingstiden i vuxenutbildning

Avsluta lärlingsperioden med att gå igenom hur elevens tid hos er har varit, vad han eller hon har lärt sig, om något kunde ha gjorts bättre samt vad ni själva har fått för nya kunskaper. Ge gärna eleven ett intyg på sin lärlingstid som kan användas som referens. Meddela även skolan hur det har gått. Håll kontakten med skolan för ett fortsatt gott samarbete. Håll även kontakt med eleven om denne kan vara aktuell för en eventuell anställning på arbetsplatsen efter avslutad utbildning.

 

Högskola/universitet VFU

Inom program för legitimationsyrken på högskolor och universitet utförs en bestämd del av utbildningen ute på arbetsplatser. Detta kallas Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och går ut på att knyta samman utbildningens teori och praktik. Studenterna ska då arbeta på samma villkor som personalen på arbetsplatsen för att få erfarenhet av det yrke de utbildar sig till. VFU är en viktig del av utbildningen och kontakten med studenterna och lärosätet kan även ge er som arbetsplats en möjlighet att utvecklas.

Inför VFU

För att få en så bra start som möjligt bör ni vara väl förberedda innan studenten kommer till arbetsplatsen. Utse en handledare som har rätt kompetens och utbildning för att på ett bra sätt kunna handleda studenten. Målsättningen är att handledaren ska ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp. Ett krav är dock att vara väl förtrogen med de resultat studenten förväntas uppnå samt vilka uppgifter som ska examineras. Ta även kontakt med studenten innan det är dags och se till att eventuell arbetsplats och kläder är ordnat första dagen. Se också till att samtliga som jobbar på arbetsplatsen informeras om att studenten kommer.

Under VFU

Börja med att första dagen sitta ner med studenten och planera VFU-perioden tillsammans. Handled, stötta och ge konstruktiv kritik till studenten i sitt lärande och avsätt tid för gemensam reflektion. Studenten ska följa de arbetstider och uppgifter som hör arbetsplatsen till och eftersom han eller hon redan är förtrogen med yrket kan detta många gånger innebära en resurs för er verksamhet. Se dock till att studenten får prova olika arbetsuppgifter samt jobba med de uppgifter som högskolan/universitetet kräver för att bli godkänd.

Efter VFU

Handledaren på arbetsplatsen är ansvarig för att efter studentens tid på arbetsplatsen skriva ett utlåtande som högskolan/universitetet kan använda som underlag för bedömning. Håll först ett avslutande samtal där ni tillsammans går igenom hur perioden på arbetsplatsen har varit. Organisera gärna en avslutning för studenten för att visa att tiden på arbetsplatsen varit uppskattad. Studenter som inte blir godkända på sin VFU har rätt till två tillfällen för omexamination.

 

Yrkeshögskola (YH) LIA

Inom yrkeshögskolan kallas den praktiska delen av utbildningen för Lärande i arbete (LIA) och kan vara olika lång beroende på utbildning. LIA går ut på att knyta samman utbildningens teori och praktik och studenterna ska arbeta på samma villkor som personalen på arbetsplatsen för att på så sätt få erfarenhet av det yrke de utbildar sig till. LIA är en viktig del av utbildningen och kontakten med studenterna och skolan kan även ge er som arbetsplats en möjlighet att utvecklas och hitta framtida personal.

Inför LIA

För att både ni och studenten ska få en så bra start som möjligt bör ni vara väl förberedda. Utse en handledare som har rätt kompetens och utbildning för att på ett bra sätt kunna handleda studenten. Ett krav är att vara väl förtrogen med de resultat studenten förväntas uppnå samt vilka uppgifter som ska examineras. Ta även kontakt med studenten innan det är dags och se till att eventuell arbetsplats och kläder är ordnat första dagen. Se också till att samtliga som jobbar på arbetsplatsen informeras om att studenten kommer.

Under LIA

Börja med att första dagen sitta ner med studenten och planera LIA-perioden tillsammans. Handled, stötta och ge konstruktiv kritik till studenten i sitt lärande och avsätt tid för gemensam reflektion. Studenten ska följa de arbetstider och uppgifter som hör arbetsplatsen till och eftersom han eller hon redan är förtrogen med yrket kan detta många gånger innebära en resurs för er verksamhet. Se dock till att studenten får prova olika arbetsuppgifter samt jobba med de uppgifter som skolan kräver för att bli godkänd.

Efter LIA

Handledaren på arbetsplatsen är ansvarig för att efter studentens tid på arbetsplatsen skriva ett utlåtande som skolan kan använda som underlag för bedömning. Håll först ett avslutande samtal tillsammans med studenten där ni tillsammans går igenom hur perioden på arbetsplatsen har varit. Organisera gärna en avslutning för studenten för att visa att tiden denne varit på arbetsplatsen är uppskattad.

 

Vad är praktikplatsen.se?

Praktikplatsen.se skapades 2003 av Göteborgsregionens kommunalförbund för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola samt arbetsmarknadspraktik. Verktyget kan bland annat användas till att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Målgrupper är skolpersonal, arbetsgivare samt elever/studenter. För varje målgrupp finns en särskild ingång i praktikplatsen.se.

Utveckling av nytt verktyg pågår!

Behoven både avseende teknik och rörande den mycket viktiga frågan om samverkan skola-arbetsliv har förändrats – av denna anledning bygger vi ett helt nytt praktikplatsen.se. Verktyget utvecklas under 2014 av GR tillsammans med flertalet referensgrupper som representerar alla de målgrupper som är delaktiga i verktyget.

I dagsläget används verktyget av flertalet kommuner och verksamheter nationellt. Om du är intresserad av att veta mer om verktyget så hör av dig!

Den nyutveckling som sker innebär alltså att nuvarande verktyg inte kommer användas i nuvarande form efter 2014 utan ersätts då med ett helt nytt som utgår helt från de behov som finns kring olika former för samverkan mellan skolan och arbetslivet.

 

Logga in på det befintliga verktyget här:


Andra samverkansformer

Det finns många sätt att samverka med skolan, här presenteras några förslag. Besök vår erbjudandesida (länk) för mer information om hur vi kan hjälpa er med samverkan mellan skolan och arbetslivet.

 

Yrkesambassadörer

Som yrkesambassadör möter du ungdomar i skolan för att berätta om ditt yrke, bransch eller företagande. Syftet är att inspirera elever och studenter samt väcka nyfikenhet för olika yrken. Yrkesambassadör kan du vara som anställd eller enskild företagare och oftast träffar ni eleverna i små grupper i form av rundabordssamtal.

 

Jobbskuggning

Låt en eller flera elever från en skola eller utbildning komma och skugga dig eller någon på ditt företag. Genom att ni berättar, visar och förklarar vad det innebär att jobba hos er får eleverna möjlighet att ta del av ert yrke och inspireras till framtida studieval.

 

Fadderföretag

Att vara fadderföretag innebär att ni som arbetsplats kopplas samman med en skolklass i högstadiet och följer denna under en längre tid. Syftet är att skapa ett intresse för arbetslivet hos eleverna samt lägga en grund för deras kommande studieval och praktikperioder. Det ger även en möjlighet att öka förståelsen för varandras verksamheter och på så sätt kunna påverka både er egen och ungdomarnas framtid i positiv riktning.

 

Skarpa case/projektbyrå 

Skarpa case kan både arrangeras som ett endagsevent och som en projektbyrå. Endagseventet hålls ihop av personal från GR. Som projektbyrå lämnar företagare in uppdrag till GR som skolor löser under en uppdragsperiod. Det kan bland annat handla om uppdrag för gymnasiearbeten eller högskolestudenters examensarbeten.

 

Speed-meeting

Genom speed-meeting får din arbetsplats möjlighet att träffa många elever och studenter inför er sommarrekrytering eller samordning av praktik i grundskolan, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsperioder. Samverkansformen anordnas av GR tillsammans med skolan och är ett ypperligt tillfälle att väcka intresse för just din verksamhet och locka nyfikna och engagerade elever till din arbetsplats.


GRvux

Har du som arbetsgivare ett rekryteringsbehov? Hittar du inte medarbetare med de kompetenser du efterfrågar? Skulle ni på din arbetsplats vilja träffa och/eller lära känna vuxna studerande som läser en utbildning inom ert yrkesområde? Då är samverkan med GRvux det rätta för er!

GRvux har möjlighet att paketera gymnasiala yrkeskurser i utbildningspaket som leder till just de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna göra det på bästa sätt hoppas vi att just du som arbetsgivare vill säkra ditt rekryteringsunderlag genom att signalera era kompetensbehov och/eller samverka med våra utbildningsanordnare. Med er hjälp säkerställer vi gemensamt att det finns ett kompetent rekryteringsunderlag och attraktiva medarbetare på arbetsmarknaden.

Inom GRvux kan eleverna läsa yrkesutbildningar med eller utan språkstöd, genomgå utbildning som lärling och spendera den mesta studietiden hos dig som arbetsgivare eller validera de kunskaper de lärt sig under tidigare yrkeserfarenheter samt komplettera dessa med utbildningsinslag. 

Inom alla utbildningsformer efterfrågas inslag av arbetsgivarnärvaro i utbildningarna. Det kan ske genom att ni som arbetsgivare medverkar under mässor, informationsdagar eller i undervisningen, erbjuder studiebesök på er arbetsplats, tar emot praktikanter eller lärlingar, erbjuder sommarjobb eller på annat sätt samverkar med utbildningsanordnaren. På så vis har ni också chansen att träffa och lära känna eleverna under deras utbildningstid, vilket många gånger leder till lyckade rekryteringar.

Vill du komma i kontakt med GRvux? Hör av dig till: vux@grkom.se eller besök grvux.se


Teknikcollege

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och processinriktade utbildningar på alla nivåer med inriktning mot teknikintensiva branscher. Inom Teknikcollege samverkar kommuner, skolor, utbildningsanordnare och företag kring utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Teknikcollege tar fasta på teknikföretagens framtida behov och ger en effektiv användning av utbildningsresurser. Hela idén med Teknikcollege bygger på att flera företag samverkar med kommuner kring kompetenscentra i regionen.

Genom att satsa på Teknikcollege når företagen framtida medarbetare och säkerställer stora delar av rekryteringsbehovet. Samtidigt får företagen möjlighet att kompetensutveckla egna medarbetare. Engagemanget från företagen ger i sin tur teknikutbildning en hög status.

Läs mer om Teknikcollege här.


Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra ansvar och granska kvalitet sker ett effektivt utnyttjande av resurser som är till gagn för alla.

Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. En satsning kvalitativt och kvantitativt måste därför ske både på både ungdoms- och vuxenutbildning. VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar VO-College till att studenten blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga karriärvägar eller vidareutbildning på högskolenivå.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här.


Anställningsbaren på Gymnasiedagarna

Vill du träffa 11 000 ungdomar och berätta om arbetslivet inför deras gymnasieval?

På Gymnasiedagarna 13-15 oktober 2015 finns möjligheten. För er som arbetsgivare och branschföreträdare är kontakten med skolan en värdefull möjlighet att visa upp yrkesroller och studie- och yrkesvägar inom er bransch och företag. Samtala med ungdomarna om en framtid eller diskutera de kompetenser och färdigheter som är viktiga på en föränderlig arbetsmarknad.

Boka in en monterplats i anslutning till Anställningsbaren på Gymnasiedagarna. Nytt för i år är att det även kommer att finnas en speaker’s corner där både elever och arbetsliv har möjlighet att prata om sin skola, arbetsplats och yrkesval.

Här anmäler du din medverkan.

 

 

 

 


Forskning - lästips

 

Martin Lackéus

Martin Lackéus, doktorand på Chalmers Tekniska Högskola, forskar kring hur individer i utbildningsmiljöer utvecklar entreprenöriella kompetenser genom omvärldsorienterad utbildning.

 

Anders Lovén

Anders Lovén, fil.lic. i pedagogik och ordförande i programnämnden för studie- och yrkesvägledning forskar inom studie- och yrkesvägledning med specialområdena vägledningssamtal och IT-användning i vägledning.

 

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist, universitetslektorer i pedagogik vid Umeå Universitet, har skrivit en ny bok om entreprenöriellt lärande.

 

Helena Sagar

Helena Sagar, doktorand vid Göteborgs universitet och lärare vid Kullaviksskolan har skrivit en avhandling kring vad lärare behöver för att utveckla sin undervisning och i högre grad kunna samverka med omvärlden.

Läs mer om Helenas forskning:

Teacher Change in relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning

Teachers’ Perceived Requirements for Collaborating with the Surrounding World

Authentic and entrepreneurial teaching practice in science and technology – variation and diversity in outcomes from professional development courses for teachers

 

Michael Søgaard Larsen och Gerd Christensen

Michael Søgaard Larsen, lektor vid Århus Universitet och Gerd Christensen, lektor vid Köpenhamns Universitet, har studerat vägledning i andra länder och dragit slutsatsen att studie- och yrkesvägledning kan bidra till att öka elevers beslutskompetens.

 


Länkar - lästips

Här har vi samlat användbara länkar från andra aktörer som arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

Skolverket

 

Arbetsförmedlingen

 

Ratio

 

Svenskt näringsliv

 

Ungdomsstyrelsen

 

Västsvenska handelskammaren

 

Arena för tillväxt

 

Teknikföretagen

 

Sir Ken Robinson

 

SACO

 

Svensk handel

 

Jobbkoll