Högskola/Uni

Samverkan högskola/universitet + arbetsliv = sant

Inom program för legitimationsyrken på högskola och universitet utförs en bestämd del av utbildningen ute på arbetsplatser. Detta kallas Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och går ut på att knyta samman utbildningens teori och praktik. Studenterna ska då arbeta på samma villkor som personalen på arbetsplatsen för att få erfarenhet av det yrke de utbildar sig till. VFU är en viktig del av utbildningen och kontakten med studenterna och lärosätet kan även ge arbetsplatserna en möjlighet att utvecklas.


VFU-processen

 

 

Högskola/universitet

 

Inför VFU

Det är VFU-koordinatorn på högskolan/universitet som bestämmer när VFU:n ska läggas i tid samt vad som ska göras under perioden. Detta kan se olika ut på olika lärosäten. Ansvariga ska se till att handledare på arbetsplatsen har rätt kompetens och utbildning för att på ett bra sätt kunna handleda studenten. Målsättningen är att handledaren ska ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp. Studenten, handledaren och lärarutbildaren planerar tillsammans VFU-perioden.

Under VFU

Studenten ska följa de arbetstider och uppgifter som hör arbetsplatsen till. Håll kontakten med studenten och se till att denne ges utrymme för att prova olika arbetsuppgifter samt jobba med de uppgifter som krävs för att bli godkänd. Besök arbetsplatsen för att se hur studenten arbetar, prata med handledaren och skapa ett underlag för kommande bedömning.

Efter VFU

Se till att handledaren på arbetsplatsen skriver ett utlåtande som ska ligga till grund för bedömning av kursen.  Prata med eleven om hur VFU-tiden har varit samt hur bedömningen kommer att se ut. Studenter som inte blir godkända på sin VFU har rätt till omexamination. Hur detta görs bestäms av examinatorn.

 

 

Arbetsplats

 

Inför VFU

För att få en så bra start som möjligt bör ni vara väl förberedda innan studenten kommer till arbetsplatsen. Utse en handledare som har rätt kompetens och utbildning för att på ett bra sätt kunna handleda studenten. Målsättningen är att handledaren ska ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp. Ett krav är dock att vara väl förtrogen med de resultat studenten förväntas uppnå samt vilka uppgifter som ska examineras. Ta även kontakt med studenten innan det är dags och se till att eventuell arbetsplats och kläder är ordnat första dagen. Se också till att samtliga som jobbar på arbetsplatsen informeras om att studenten kommer.

Under VFU

Börja med att första dagen sitta ner med studenten och planera VFU-perioden tillsammans. Handled, stötta och ge konstruktiv kritik till studenten i sitt lärande och avsätt tid för gemensam reflektion. Studenten ska följa de arbetstider och uppgifter som hör arbetsplatsen till och eftersom han eller hon redan är förtrogen med yrket kan detta många gånger innebära en resurs för er verksamhet. Se dock till att studenten får prova olika arbetsuppgifter samt jobba med de uppgifter som högskolan/universitetet kräver för att bli godkänd.

Efter VFU

Handledaren på arbetsplatsen är ansvarig för att efter studentens tid på arbetsplatsen skriva ett utlåtande som högskolan/universitetet kan använda som underlag för bedömning. Håll först ett avslutande samtal där ni tillsammans går igenom hur perioden på arbetsplatsen har varit. Organisera gärna en avslutning för studenten för att visa att tiden på arbetsplatsen varit uppskattad. Studenter som inte blir godkända på sin VFU har rätt till två tillfällen för omexamination.


Samarbeten

GR har uppdraget att via praktikplatsen.se samordna VFU-platser för följande institutioner: 

Sahlgrenska akademin


Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ett antal GR-kommuner har träffat avtal om platser inom kommunal verksamhet för VFU. Dessa VFU-platser samordnas och förmedlas via praktikplatsen.se

Programmen är: sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

De kommuner som slutit avtal med Sahlgrenska akademin är: Ale, Göteborg, Härryda, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Tjörn.

Som en del i avtalet finns en handledarmodell för att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen i fråga om handledning och ersättningsprinciper i överenskommelsen.


Överenskommelsen

Handledarmodellen
 

 


Institutionen för Socialt arbete


Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och kommuner inom Göteborgsregionen har slutit en överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet. Överenskommelsen syftar till att reglera omfattningen och formerna för samarbetet. Dessa VFU-platser samordnas och förmedlas via praktikplatsen.se.Överenskommelsen