Om oss

GR Skola Arbetsliv

GR Skola Arbetsliv arbetar för långsiktig strategisk kompetensförsörjning med fokus på en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Samtidigt som antalet studie- och yrkesvägar efter gymnasieskolan ökar, brottas samhället med hög ungdomsarbetslöshet och en matchningsproblematik mellan utbildning och de arbetstillfällen som finns. Nya krav ställs därför på samverkan mellan skola och arbetsliv där fokus ska ligga på kvalitet och samtliga skolans ämnen ska genomsyras av arbetet.

Vi erbjuder processtöd, organisationsutveckling och kompetensutveckling på området och skapar mötesarenor mellan skola och arbetsliv. Dessutom arbetar vi med samordning och matchning av praktik i grundskolan, arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och i vuxenutbildning (APL), lärlingsplatser, Lärande i arbete (LIA), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och andra arbetslivskontakter via verktyget praktikplatsen.se. Vår anknytning till SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, ger oss en värdefull förankring i Göteborgsregionens näringsliv.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom skolan, såsom arbetslag/ämneslag, lärare, studie och -yrkesvägledare, rektorer, förvaltningschefer, områdeschefer och elever, hela vägen från förskolan till vuxenutbildning och högskola/universitet.

Inom arbetslivet är målgruppen HR-chefer, VD:ar, personer inom CSR (Corporate Social Responsibility) och Employer strateger samt handledare inom såväl offentlig sektor som näringsliv.

 


Varför samverka?

Samtidigt som vi idag brottas med en hög ungdomsarbetslöshet och ett stort utanförskap, ser vi en matchningsproblematik mellan vilka utbildningar som väljs och de arbetstillfällen som erbjuds. För att dagens elever ska ges möjlighet att göra välgrundade studie- och yrkesval krävs en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Likväl bidrar samverkan till att motivationen och förståelsen för sammanhang höjs hos eleverna samt ger dem upplevelsen av meningsfullhet.

Samverkan är ett långsiktigt arbete som kan ge grogrund för andra typer av samarbeten och utvecklingsprojekt. Det är även ett lärande i det livslånga perspektivet och handlar om att några gör något tillsammans som inte skulle blir lika bra om det gjorts var för sig.

GR Skola Arbetsliv arbetar med att synliggöra och stimulera samverkan inom skola-arbetslivsområdet.

 


Goda exempel

Nedan följer några goda exempel på projekt där vi arbetat med samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

Framtidsrustadeungdomar/webbley

FRAMTIDSVÄRLDEN - ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE OCH SAMVERKAN. Sjumilaskolan i Göteborg. from Pedagogiskt Centrum on Vimeo.

Yrkesambassadörer och Jobbskuggning under Sjumilaskolans framtidsvecka

Sjumilaskolans framtidsvecka ”Mitt Liv, Mitt val” var ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv och Sjumilaskolan som syftade till att eleverna skulle få möjlighet att bli bättre rustade för att göra medvetna, välgrundade och individuella val kring sin framtid. Under en dag fick eleverna träffa olika yrkesambassadörer samt jobbskugga en arbetsplats för att få en ökad kännedom om olika branscher och hur arbetslivets möjligheter och behov ser ut nu och i framtiden.

Under framtidsveckan arbetade GR Skola Arbetsliv tillsammans med skolans arbetslag och studie och -yrkesvägledare med olika elevaktiviteter och kompetensutveckling kring digitalt lärande. Arbetet skedde i samarbete med Webbstjärnan, en webbaserad utbildning där elever och lärare får lära sig mer om hur Internet fungerar. Bland annat hade eleverna under jobbskuggningen till uppgift att dokumentera ”en dag på jobbet” för att sedan redovisa via en praktikblogg.

Läs här vad Svenskt Näringsliv skriver om GR Skola Arbetslivs samverkan med Sjumilaskolan.

 

ABF Vux/ Barn- och fritidsprogrammet – med sikte på högskolan och med människan i fokus

På den nya utbildningen ABF VUX/ Barn- och fritidsprogrammet med social inriktning studerar elever som planerar att gå vidare till högskolestudier inom områden som polis, kriminalvård, pedagogik och psykolog. För att väcka deras tankar kring vilka valmöjligheter som finns och för att göra dem bättre rustade inför kommande studieval fick de som en start på ett samverkansprojekt möjlighet att träffa ambassadörer för flera av yrkesområdena.

Genom rundabordssamtal med yrkesambassadörerna gavs studenterna möjlighet att komma fram till vilka yrken de tyckte var intressanta och som var mest aktuella för deras utbildning. Därefter följde två halvdagar med jobbskuggning av samma yrken.

Projektet arrangeras tillsammans GR skola arbetsliv och ABFs uppdragsledare och lärare, projektet kommer att avslutas 2015 då studenterna även kommer att få jobba med skarpa case/uppdrag från arbetslivet för att sedan utvärdera hela projektperioden genom workshops.

 

Öckerös framtid

Istället för en traditionell praktikvecka arbetade Brattebergsskolan att arbeta med en temavecka kring skola och arbetsliv. GR skola arbetsliv arbetade tillsammans med en projektgrupp bestående av näringslivschef, rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare på Brattebergsskolan. Genom gemensam planering av det övergripande arbetet för samverkan med det lokala näringslivet var tanken att ge eleverna en möjlighet att upptäcka och utforska olika yrkesområden. Första dagen arrangerades olika stationer där eleverna fick arbeta med saker som framtid/drömmar, valkompetens och jobbmöjligheter. Därefter fick de genom rundabordssamtal träffa yrkesambassadörer samt göra studiebesök på några av Öckerös större företag.

 


Hur arbetar vi

Vi arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt med konkreta metoder kopplat till skolans läro- och ämnesplaner. För att synliggöra processen arbetar vi i kreativa möten och med olika digitala verktyg. Alla utbildningsinsatser och metoder bygger på beprövad erfarenhet och upplägg som vi tidigare har sett fungerar.

 

Bedömning

Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. De processer vi utvecklar med skolor bygger just på elevaktiva arbetssätt med väl synliggjorda mål och kunskapskrav redan från början. Vi arbetar utifrån Dylan Wiliams 5 nyckelstrategier för bedömning för lärande:

1. Tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna

2. Skapa aktiviteter som synliggöra lärandet

3. Återkoppling som för lärandet framåt

4. Aktivera eleverna som varandras lärresurser

5. Eleven som ägare av sin egen lärprocess


SAK-rådet

SAK-rådet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

SAK-rådet är regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter och arbetar med att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsliv för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. De följer och stödjer varandras arbete med satsningar inom området skola-arbetsliv samt ser till att innehållet och de intentioner som står i Avsiktsförklaringen genomförs. Det var SAK-rådet som tog initiativet till Praktikplatsen och Utmärkelsen.


Avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen syftar till att säkerställa en nödvändig kvalitet i kontakten mellan elev, skola och arbetsliv. Här listas allmänna utgångspunkter och olika kriterier samt vem som ansvarar för dem. Den undertecknades första gången 2002 och uppdaterades och reviderades i oktober 2011. Avsiktsförklaringen har undertecknats av samtliga representanter i SAK-rådet.

Läs hela avsiktsförklaringen här (pdf).