Vi erbjuder

test

Vi erbjuder

View: vi_erbjuder_5

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Handledarutbildning vuxlärling

Utbildningen genomförs under en dag och är branschöverskridande. Den vänder sig till handledare och lärare inom lärlingsutbildning för vuxna. Fokus ligger på roller, samverkan och inspiration.

För mer information om innehåll och nästa tillfälle, kontakta Rasim Avdic.

Inspirationsutbildning för handledare

Den arbetsplats som väljer att öppna upp sin verksamhet för grundskolans elever får en kostnadsfri inspirationsutbildning för handledare med handfasta tips och råd om hur ni på bästa sätt tar emot elever. Bland annat går vi igenom bemötande och vad som är viktigt för eleven samt vad som bör göras före, under och efter praktiken. Vi genomför även praktiska övningar med tid för självreflektion samt tillhandahåller praktiskt material som är färdigt att använda.

Dessutom erbjuder vi hjälp med för- och efterarbete av praktiken och finns tillgängliga som ett kontinuerligt stöd längs vägen. Detta för att kvalitetssäkra samverkansarbetet och skapa så mycket mervärde som möjligt för din arbetsplats eller ditt företag.

Utbildningen, som är en basutbildning i handledarskap, är avgiftsfri och hålls på GR. Se film om utbildningen här.

Gör din arbetsplats till den bästa praktikplatsen! Anmäl dig här (länk).

Processtöd arbetsliv

För arbetsplatser erbjuder vi ett planeringsmöte där vi hjälper till med för- och efterarbete av ett studiebesök eller en elevs praktik i grundskolan, arbetsplatsförlagda lärande (APL), lärlingstid, verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller lärande i arbete (LIA) hos er. Där ger vi konkreta tips på uppgifter och uppdrag som ni på olika sätt kan genomföra med eleverna och studenterna. Önskar ni utveckla arbetet kring samverkan med skolan eller CSR (Corporate Social Responsibility) erbjuder vi även kontinuerligt stöd längs vägen.

View: vi_erbjuder_4

Wictoria Kovats
070-288 11 98

Anställningsbaren på Gymnasiedagarna

Vill du träffa 11 000 ungdomar och berätta om arbetslivet inför deras gymnasieval?

På Gymnasiedagarna 4-6 oktober 2016 finns möjligheten. För er som arbetsgivare och branschföreträdare är kontakten med skolan en värdefull möjlighet att visa upp yrkesroller och studie- och yrkesvägar inom er bransch och företag. Samtala med ungdomarna om en framtid eller diskutera de kompetenser och färdigheter som är viktiga på en föränderlig arbetsmarknad.

Boka in en monterplats i anslutning till Anställningsbaren på Gymnasiedagarna. Nytt för i år är att det även kommer att finnas en speaker’s corner där både elever och arbetsliv har möjlighet att prata om sin skola, arbetsplats och yrkesval.

Här anmäler du din medverkan.

 

 

Branschträff

Vi arrangerar branschseminarium där vi bjuder in representanter från såväl skola som arbetsliv. Där ges företag möjlighet att berätta om sin bransch, de aktuella yrken som finns där samt de kompetensbehov som finns nu och i framtiden. Det är även ett bra tillfälle för skola och arbetsliv att diskutera hur deras samverkan kan se ut.

Frukostmingel

Med syftet att vara en mötesplats för relevanta aktörer samt inspirera och visa goda exempel från samverkan skola-arbetsliv arrangerar vi med jämna mellanrum frukostmingel. Till varje tillfälle bjuds aktuella personer in för att ur olika perspektiv prata om områden om forskning, kvalitetspraktik och innovativa samverkansformer. Minglen kommer även att innehålla minisnack som ger möjlighet att nätverka, träffa spännande människor och diskutera olika ämnen i mindre grupper.

View: vi_erbjuder_3

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Fadderföretag

Fadderföretag innebär att en arbetsplats och en skolklass i högstadiet kopplas samman och följs åt under en längre tid. Syftet är att eleverna ska börja intressera sig för arbetslivet inför kommande gymnasieval och praktikperioder samt att öka förståelsen för varandras verksamheter. På så sätt skapas en möjlighet för företagen att påverka både sin egen och ungdomarnas framtid i positiv riktning.

Jobbskuggning

Jobbskuggning är ett alternativ till praktik där eleverna på nya och engagerande sätt får möjlighet att ta del av ett yrke samt upptäcka arbetslivets olika möjligheter och behov nu och i framtiden. Under en jobbskuggning tillbringar eleverna några timmar eller dagar på en arbetsplats för att ställa frågor som rör yrket och följa hur arbetet där går till.

För arbetsplatsen är detta ett tillfälle att  berätta och förklara vad det innebär att jobba där, vilket ger eleverna möjlighet att ta del av yrket och inspireras till framtida studieval.

För eleverna bidrar jobbskuggningen till ökad kännedom om olika branscher, ger en god omvärldskunskap och ökar samverkan mellan skola och arbetsliv. Metoden kan även användas av skolans personal som då kan jobbskugga en arbetsplats inom en helt annan bransch än sin egen. De kan då knyta värdefulla kontakter och tillgodogöra sig erfarenheter som kan medföra att eleverna ges bättre förutsättningar att göra välgrundade studie- och yrkesval.

Inom ramen för skola-arbetslivssamverkan erbjuder vi ett program för jobbskuggning för såväl elever som lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare inom skolan. Inom ramen för processen sker både ett för- och efterarbete kopplat till jobbskuggningen.

 

Skarpa Case

Skarpa case kan arrangeras som event eller projektbyrå. Syftet är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och utveckla de entreprenöriella inslagen i skolor och utbildningar inom Göteborgsregionen. Arbetslivet fungerar som uppdragsgivare där de ger utmaningar till elever och studenter som i sin tur ska arbeta fram förslag på idéer och lösningar. Förslagsvis kan uppdragen kopplas till högskolestudenters examensarbeten. Företaget ger då studenten ett verkligt case eller uppdrag att fördjupa sig i och som passar den aktuella utbildningen. Jobbet som utförs kan sedan vara till nytta även för arbetsplasten.

Ett annat alternativ är att lösa ett uppdrag för sitt gymnasiearbete på ett företag. Eleven kan då tillbringa hela dagarna på arbetsplatsen och samtidigt i linje med inriktningen på sin utbildning driva ett eget projekt som planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med handledaren på plats.

Speed-meeting

Vi erbjuder speed-meeting där elever och representanter från olika arbetsplatser får möjlighet att träffas. Eleverna ges tillfälle att berätta om sig själva inför sin kommande praktik i grundskolan, det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), sin lärlingsperiod, verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller lärande i arbete (LIA). Företagen får möjlighet att berätta om sin arbetsplats och kan även använda tillfället till att träffa elever inför sin kommande sommarrekrytering.

Speed-meeting kan även arrangeras mellan studie- och yrkesvägledare och representanter från olika verksamhetsområden som ett sätt att träffas och diskutera saker som rör yrken, branscher och utbildning.

Aktiviteten arrangeras av GR Skola Arbetsliv tillsammans med skolan och företagen.

Yrkesambassadörer

Med syftet att ge eleverna en ökad förståelse för den stora bredden av yrken som finns, vilka jobb som går att välja mellan samt vilken väg de behöver ta för att nå dit de önskar erbjuder vi möten med yrkesambassadörer. För skolan innebär det att representanter från arbetslivet kommer till skolan för att berätta om sina yrken, yrkesroller, branscher och företagande. För företagen är det ett tillfälle att möta ungdomar och väcka nyfikhet om just deras bransch.

Upplägget fungerar som ett roterande rundabordssamtal där eleverna i mindre grupper får träffa olika yrkesambassadörer och bekanta sig med arbetsmarknadens spelregler och förändringar samt den kompetens arbetsgivarna söker. Upplägget planeras av GR tillsammans med företagen och skolans arbetslag, lärare och studie-yrkesvägledare.

View: vi_erbjuder_2

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Samordning

Praktikplatsen.se har utvecklats för att underlätta kontakterna mellan skolor och arbetsplatser. Verktyget förmedlar 15000 olika former av praktikplatser om året, vilket innebär 26 platser om dagen för elever och studenter som ska ut på praktik i grundskolan, Arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärlingar, Lärande i arbete (LIA), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ), feriepraktik och andra kontakter med arbetslivet.

Men samordningsverktyget erbjuder så mycket mer. Här har arbetsplatser möjlighet att berätta om sin verksamhet och vilka regler och förhållningssätt som gäller där. Det fungerar även som en gedigen informationskälla för frågor som rör praktik och arbetsmarknad. Dessutom pågår en utveckling av verktyget. Genom att behovet av såväl tekniknivå som olika samverkansformer för skola-arbetsliv på senare år har förändrats blev det tydligt att även praktikplatsen.se behövde en uppdatering. Vi har därför valt att bygga ett helt nytt verktyg som matchar alla de behov vi ser att våra målgrupper har.

Praktikplatsen.se 2.0 kommer förutom alla olika praktikplatser även att hantera andra former av samverkan såsom jobbskuggning, yrkesambassadörer, handledarutveckling och mycket mer. Verktyget utvecklas dels utifrån vår långa erfarenhet av att arbeta med just samverkan skola-arbetsliv med kopplingen till ett IT-verktyg men även utifrån de behov våra målgrupper har.

Kontakta oss och berätta hur ni vill samverka med arbetslivet, vi skräddarsyr avtal utifrån de önskemål och behov som finns hos just er.

Besök även vårt samordningverktyg praktikplatsen.se

View: vi_erbjuder_1

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Arbetsmarknaden idag och imorgon

Vi erbjuder både seminarium och utbildningspaket kring arbetsmarknadskunskap med syftet att på bästa sätt förbereda eleverna för de förutsättningar som finns på arbetsmarknaden. Målet är att de ska få en ökad förståelse för vilka jobb som finns och vilken väg de behöver ta för att nå dit de vill. Vi går även igenom arbetsmarknadens spelregler och förändringar samt vilken kompetens arbetsgivarna söker.

Entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet med syftet att ge eleverna möjlighet att utveckla den egna förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Vi erbjuder konkreta metoder för hur ni kan arbeta på ett elevaktivt arbetssätt med utgångspunkt där er verksamhet befinner er just nu och i linje med de förutsättningar som finns i dagens samhälle. I vårt utbud finns bland annat utbildningar i digitala verktyg som skapar såväl motivation som transparens för eleverna i deras lärande.

Praktikinspiration

GR Skola Arbetslivs inspirationsseminarium är till för er som vill ta ytterligare ett kliv och främja en framgångsrik framtid på arbetsmarknaden för era elever!

Att som skola aktivt arbeta med samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA) möjliggör att eleverna får större inblick i arbetsmarknaden och bättre kunskaper inför sina framtida val av studier och arbete. Dessutom får ni mer motiverade och engagerade elever!

 

Översikt

Inspirationsseminarium innebär konkreta tips på hur skolan kan strukturera sitt arbete för att förbättra rutinerna kring praktik. Beroende på skolans förutsättningar och målsättningar anpassas ett inspirationsseminarium utifrån era önskemål.

Nedan finns exempel på vad ett seminarium kan innehålla:

 

  • Skolan är ansiktet utåt: Vilka förväntningar ställs på skolan i samverkan med arbetslivet? Hur ska skolan arbeta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en bra praktik? Hur ska ansvaret fördelas?

 

  • Vi arbetar tillsammans med SSA!: Hur kan skolan utvecklas av ett aktivare SSA-arbete och hur ska skolan arbeta tillsammans för ett lyckat resultat.

 

  • Elevers delaktighet: Hur kan skolans personal arbeta med att göra eleverna mer delaktiga? Hur sammanlänkas studie- och yrkesvägledning med praktik?

 

  • Förberedelser och förväntningar: Vad behöver eleverna tänka på första gången de möter arbetslivet? Vilka förväntningar kan de ha på sina arbetsuppgifter? Vilket intryck av sig själva ger eleverna?

 

  • Arbeta med praktik i klassrummet: Inkludera arbetslivet i undervisningen så att arbetslivsstudier blir ett undervisningsmoment som kan användas för bedömning av eleverna. Hur kvalitetssäkras skolans arbete med arbetslivet?

 

  • Redovisning, uppföljning och utvärdering: Öka elevernas motivation och engagemang i sin egen framtid genom att sammankoppla praktik med vad eleverna lär sig i skolan.

 

Inspirationstillfälle

Inspirationsseminarium anordnas vid ett tillfälle á 2x45 minuter.

 

Prisuppgifter

Inspirationsseminarium anpassas och utformas utifrån era förutsättningar och önskemål. Prisuppgifter lämnas på förfrågan utifrån upplägg och antal deltagare.

Processtöd skola

Hur ser era processer ut och hur kan ni stärka dem för att bli mer effektiva? Vi erbjuder processtöd i arbetet med att stärka samverkan skola-arbetsliv och studie- och yrkesvägledning både för hela organisationen och för enskilda personer och grupper på skolan.

Vi kartlägger era behov och formar utvecklingsarbetet tillsammans med er. Ni får sedan konkreta verktyg med utgångspunkt i såväl de aktuella styrdokumenten som i de befintliga processer som finns i just er verksamhet. Beroende på var i processen ni befinner er kan vi fungera som alltifrån bollplank till processledare.

Utbildningspaket - Framtidsrustade ungdomar

Utifrån de behov och önskemål som finns på varje skola erbjuder vi utbildningspaket med konkreta metoder för arbete med samverkan skola-arbetsliv. Utbildningsinsatsen är kopplad till skolans läro- och ämnesplaner och ska resultera i verkliga aktiviteter med skolans arbetslag och deras elever. Processen i arbetet ska sedan synliggöras genom digitala verktyg såsom en blogg eller webbplats. Den digitala dokumentationen och sammanställningen mynnar sedan förslagsvis ut i en skolgemensam intern mässa eller ett event där eleverna får möjlighet att ta del av varandras arbeten.

Utbildningspaketet planeras och genomförs tillsammans med lärare och studie- och yrkesvägledare från skolans arbetslag och kan pågå antingen i en sammanhängande vecka eller uppdelat på olika dagar under en hel termin.

Valkompetens

Valkompetens handlar om en rad kompetenser som hjälper till att ta beslut och på ett strukturerat sätt samla in, analysera och organisera information om sig själv, sin utbildning och sitt yrkesliv. Senaste årens skolreformer i kombination med en snabb och rörlig arbetsmarknad gör att dagens elever ställs inför stora valmöjligheter och kommer under hela livet att behöva göra val som är kopplade till yrkesliv och studier. Valkompetens blir således en allt viktigare färdighet att behärska redan i tidig ålder.

Vi erbjuder ett seminarium kring hur skolan kan arbeta konkret med valkompetens i klassrummet.  Arbetet sker genom de tre viktiga pusselbitarna insikt, utsikt och framsikt och syftet är att vara ett stöd till eleverna för att ge dem möjlighet att göra medvetna val.